Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010

«Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επανεξεταστεί ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά, ξεκινώντας από την προσχολική αγωγή και εξαντλώντας όλη την αλυσίδα των μορφών της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται θα απαιτήσουν πολίτες με διευρυμένες δεξιότητες, ικανότητα για προσαρμογή και επίλυση προβλημάτων καθώς και για ανάληψη πρωτοβουλιών σε μεγάλο εύρος θεμάτων. Οι απαιτήσεις αυτές υπαγορεύουν απομάκρυνση από τα πρότυπα της στενής εξειδίκευσης και μορφές εκπαίδευσης που να παράγουν ολοκληρωμένους πολίτες με υψηλά πνευματικά εφόδια.

Κατά συνέπεια επιβάλλεται προσεκτική μελέτη και αναθεώρηση της δομής της διοίκησης και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος».

Ανδρέας Καραμάνος, Γ.Γ. ΥπΕΠΘ, 16-2-2007